הוצאות מוכרות למס הכנסה ומס ערך מוסף

2 Expenses for tax purposes